gototopgototop
Balandžio mėn. renginių tvarkaraštis Spausdinti
Antradienis, 05 Balandis 2016 08:41

Joniškio „Aušros“ gimnazija

BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2015-2016 m.m.

Renginys

Laikas

Atsakingas

 1. Metodinė veikla, posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai ir kt.
  1. Klasių auklėtojų metodinė grupė.
  2. Metodinė taryba.
  3. VGK veikla.
   1. Posėdžiai.
   2. Sportinė veikla.
    1. 2 kl mokinių krepšinio taurės varžybos.
    2. UKC veikla.
     1. Individualios konsultacijos.
     2. Informacinio centro- bibliotekos  veikla.
      1. MOBIS sistemos diegimas.
      2. Projektinė veikla.
       1. Kultūrinė, pažintinė, meninė, sportinė veikla- projektas „ Olimpiniai metai gimnazijoje“-  OLIMPINĖ SKULPTŪRA ( iš žmonių).
       2. Kūrybinių darbų rašymas, kalbos projektiniai darbai ( projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“)-„Kodėl žmogui svarbu prisiminti tai, ko jau nėra“ ( Samulionių šeimai atminti).
       3. CLIL tarptautinis projektas- Ispanijos pedagogų vizitas Lietuvoje, Joniškio „Aušros“ gimnazijoje ( darbo stebėjimas).
       4. Erasmus+ projektas „Mūsų aplinka. Mūsų namai. Mūsų mokykla“- partnerių susitikimas Turkijoje.
       5. Dalyvavimas tarptautiniame programos „eTWINNING“ profesinės raidos kontaktiniame partnerių paieškos seminare Rygoje ( matematikos projektams rašyti).
   
     

1.1.1Klasių auklėtojų pasitarimas.

1.1.1.1.Mokslo metų pabaigos renginių suderinimas.

1.1.1.2. Klasių auklėtojų I pusmečio ( I- II ketvirčių) planų įvykdymo analizė.

1.1.1.3.Pagalbos mokiniui tvarkos aprašo pristatymas.

Derinama

I.Jakienė

V.Bartašienė

G.Mikulėnas

     

1.2.1.Metodinių grupių veiklų analizės.

1.2.2. Metodinės tarybos posėdis dėl mokinių mokymosi krūvio, ugdymo plano 2016-2017 m.m. koregavimas.

04 mėn.

V.Mačiulienė

G.Poliakas

     

1.3.1.Mokytojų pasitarimas.

2-4 sav.

Administracija

     
     

2.1.1.VGK posėdis: spec. poreikių mokiniai, tyrimų ( mokinių sveikata ir mokymosi ir laisvalaikio planavimas pristatymas).

2.1.2.Pagalba klasių auklėtojams:

2.1.3. Mokinių lankomumo kovo mėnesį analizė.

2.1.4. Paskaita „Jaunas žmogus ir energiniai gėrimai“ (1-2 kl.)

2.1.5. Paskaita „Sveika gyvensena“ ( 4 kl.)

2.1.6. Paskaita „Maisto sauga“ ( 1 kl.)

2.1.7. Psichologinės paskaitos ( temą derinti individualiai)

04 mėn.

Tartis asmeniškai

VGK grupė, V.Mingailienė, J.Čepulytė

J.Bulzgienė

J.Bulzgienė

V.Mingailienė

V.Mingailienė

J.Čepulytė

2.2.Tyrimai.

   

2.2.1. Tyrimo „Mokinių sveikata“ pristatymas.

2.2.2.Tyrimo „Mokinių mokymosi ir laisvalaikio pusiausvyra- laisvalaikio planavimas“ pristatymas.

2.2.3.Klasių valandėlių efektyvumas.

2.2.4.1-2 kl. mokinių lūkesčių ir realios situacijos analizės pristatymas.

04 mėn.

V.Mingalienė VGK

J.Čepulytė, VGK

V.Bartašienė, VGK

A.Žilinskienė

     

3.1. Mokinių respublikinio teisinių žinių konkursas „Temidė“  ( trečias etapas).

3.2. Rengimasis protų mūšiui „Žymūs kraštiečiai“( projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“ ir KKC).

3.3. Akcija „DAROM- 2016“.

3.4. Rengimasis Paskutinio skambučio šventei.

3.5. Pilietiškumo pamoka- susitikimas su LR Seimo nare, Seimo antikorupcinės komisijos nare  Agne Bilotaite.

3.6. Išvyka į Latvijos Rygos lietuvių mokyklą- šokių festivalį „Mano tėviškės spalvos“.

3.7. Sveikatingumo akcija- Diena be skambučio.

3.8. Mokyklinės mokomosios verslo bendrovės „Žmonės“ veikla ( mugės)

3.9. Keliame gimnazijos vidaus kultūrą- akcija „NEVĖLUOJAME Į PAMOKAS“.

3.10. Susitikimas su autosporto lenktynininku B.Vanagu ( 1b ir 1c, 1a kl.).

3.11. Dalyvavimas respublikiniame sveikatingumo projekte- konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ Trakuose ( 3e kl.).

04 mėn.

04 mėn.

( 05-26/27?)

04- 25 d. par 4 pam.

04-15 d.

04- 25 d.

04 mėn.

04-4-15 d.

04- 20 d. per 4 pam.

04- 28/29 d.

E.Mikalajūnienė

G.Motiejuitė, V.Bartašienė

J.Bulzgienė

V.Bartašienė, B.Jurgaitytė,

3 kl. auklėtojai

V.Bartašienė

S.Jonušienė, V.Bartašienė, J.Čepulytė

V.Mingailienė

E.Mikalajūnienė

V.Mačiulienė ir darbo grupė

B.Jurgaitytė, I.Jakienė, V. Hussein

V.Mingailienė

K.Martinaitienė

     
 

04 mėn.

 E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

     

  5.2.Individualių ugdymo(si) planų tikrinimas ( 2 kl.).

   5.3. Dalyvavimas rajoninėje viktorinoje „Linksmai apie profesijas“ ( 1 kl. 5 mokinių komanda, „Saulės“ pagrindinėje mokykloje.

   5.4. Išvyka į respublikinį konkursą LAJM Klaipėdoje „Jūrų kelias 2016“ ( 8 mokinių komanda)

Individualiai

04- 15 d. 10 val.

04-22 d.

S.Stulginskienė, V.Mačiulienė

S.Stulginskienė, V.Mingailienė

     

6.2.Parodos:

Tarptautinė jaunimo solidarumo diena.

04 mėn.

04-24 d.

 D.Petrikienė, N.Ramonienė

S.Stulginskienė

     

7.1.Lietuvių kalbos ir literatūros ( gimtosios) įskaitos organizavimas ir vykdymas 2 kl.

7.2. KELTO informacijos ir duomenų, susijusių su BE, priežiūra ir tvarkymas.

7.3. Užsienio kalbos ( anglų, rusų) lygio nustatymo testų vykdymas.

7.4. Dalyvavimas menų MBE peržiūroje.

04-4/5 d.

04 mėn.

04 mėn.

04 mėn.

V.Mačiulienė, V.Židonienė

V.Mačiulienė

V.Mačiulienė, V.Židonienė

V.Mačiulienė, A.Žilinskienė

     

8.6.Dalyvavimas tarptautiniame programos „eTWINNING“ profesinės raidos kontaktiniame partnerių paieškos seminare Poitiers mieste, Prancūzija( projektams rašyti).

Derinama

04 mėn.

04- 14/15 d.

04- 4/10 d.

04-1/3 d.

04-1-4 d.

Ž.Mačiūnas

E.Poliakienė

V.Mingailienė

Klasių auklėtojai

V.Židonienė

G.Motiejuitė, V.Sutnikas, A.Žilinskienė

D.Petrošiūtė

K.Motiejuitis

9.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, dokumentų rengimas.

   

9.1. Besiatestuojančių mokytojų dokumentų analizė, pamokų stebėjimas ( V.Hussein)

9.2. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programos įgyvendinimas ( Ugdymo planas 2015-2017 m. I.9.-49.8).

9.3. Klasių valandėlės 1-4 kl.: tematika, mokinių lankomumas, ugdomieji tikslai ( kl. valandėlių lankymas).

9.5.Pamokų stebėsena: pagalbos teikimas mokiniui pamokoje. Išmokimo ir mokinių mokėjimo mokytis stebėjimas.

9.6. Sveikatos bendrosios programos įgyvendinimas.

9.7. Laisvės kovų istorijos temų integravimas į lietuvių k., istorijos, pilietiškumo pagrindų pamokas.

9.8. Mokinio asmeninės pažangos matavimas ir vertinimas.

9.9.Ataskaitos apie mokyklose įgyvendinamas prevencines programas bei vykdomas prevencines veiklas rengimas LR ŠMM.

9.10. E.dienyno priežiūra: atsiskaitomieji darbai, pavadavimai, namų mokymas.

9.11. Strateginio plano derinimas su Gimnazijos taryba.

04  mėn.

04 mėn.

04 mėn.

04 mėn.

04 mėn.

04 mėn.

04 mėn.

04-01 d.

04 mėn.

04 mėn.

V.Mačiulienė, V.Ždidonienė

V.Bartašienė, J.Bulzgienė

I.Jakienė, V.Bartašienė

V.Mačiulienė, A.Žilinskienė, V.Židonienė

V.Mačiulienė

V.Židonienė

A.Žilinskienė

J.Bulzgienė

V.Mačiulienė

A.Žilinskienė, L.Karkiuvienė

10.Vidaus veiklos kokybės įsivertinimas.

   

10.1. Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo giluminio tyrimo 2.4.2. srities „Mokėjimas mokytis“ vykdymas.

04 mėn.

V.Bartašienė, darbo grupė